ทีมพยาบาลสัตว์ของ
โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้ รัชดา

เรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา ทุกคนได้รับการอบรม และฝึกฝนการดูแลสัตว์ตามหลักวิชาการมาโดยเฉพาะ จนมีความชำนาญ จึงมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักจะได้รับการดูแลอย่างดี

ทีมพยาบาลสัตว์

วราพรรณ นามคุณ (VN Miko)

จบสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

หัวหน้าพยาบาลสัตว์ และพยาบาลสัตว์ประจำหน่วยศัลยกรรม (OR)

รัตนพล พันธ์อาษา (VT เกมส์)

จบคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์

นางสาวจันทร์ฉาย จันภิรมณ์ (VN ฟาง)

จบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาจุลชีววิทยา

พยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยนอก (OPD)

อุษณีย์ อร่ามรัศมี (VN เนเน่)

จบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

พยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยวิกฤติ (CCU)

นางสาวปิยะวรรณ มูลธานี (VN บิ๋ม)

จบ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาสัตวศาสตร์

พยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยนอก (OPD)

พิมฤทัย ชาวหา (VN พิม)

จบ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

พยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยนอก (OPD) และ หน่วยศัลยกรรม (OR)

กาญจนา อินพลับ (VN เจี๊ยบ)

จบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม สาขา การตลาด

พยาบาลสัตว์(อาวุโส) และพยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยติดเชื้อ (INF)

กานติมา ศิริภรณ์ (VN เกด)

จบ มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

พยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยนอก (OPD)

กนกวรรณ มากทอง (VN นุ๊ก)

จบ คณะเกษตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาสัตวศาสตร์

พยาบาลสัตว์ ประจำหน่วยสัตว์ป่วยใน (IPD)