น.สพ.ณัฐพงศ์ ไกรว่อง
(คุณหมอณัฐ)


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์คลินิกโรคตา
- รพส.ไอเวท ปี พ.ศ.2558 -ปัจจุบัน
สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม)/ คลินิกโรคตา
- รพส.บ้านแก้ว จันทบุรี 2252-2555
- รพส.ร่วมมิตรพัฒนา พ.ศ.2555-2558
- รพส.จัสโก้รัชดา พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน

เลขใบอนุญาต 01-6980/2552