สพ.ญ.วิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์

สพ.ญ.วิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์
(คุณหมอเบส)


ประวัติการทำงาน
- สัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ Internship program รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2556
- สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ปี พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
- สัตวแพทย์ประจำศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีรักษาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
- สัตวแพทย์คลินิกอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลสัตว์จัวโก้รัชดา

เลขใบอนุญาต 01-8724/2555