สพ.ญ.สุกัญญา อุปพงษ์
(คุณหมอแต๋ว)


ประวัติการทำงาน
- สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม) โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ปี พ.ศ.2558-2559
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Vet CAL Lab ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์เวทคอล ปี พ.ศ. 2559-2560
- สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม/ศัลยกรรม) โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

เลขที่ใบอนุญาติ 01-10649/2558