คลินิกอัลตราซาวด์วินิจฉัย

คลินิกอัลตราซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound Clinic)

โดยคุณหมอที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง ประจำหน่วยอัลตราซาวด์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ให้บริการทุกวัน จันทร์ – พฤหัส 13.00 - 18.00 (กรุณานัดหมายคิวล่วงหน้า)

ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ทั้งการตั้งท้อง ประเมิณอายุครรภ์ และความสมบูรณ์ของตัวอ่อน ,วินิจฉัยความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ,วินิจฉัยความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ตับ และน้ำดี ,วินิจฉัยความผิดปกติของระบบไต และทางเดินปัสสาวะ ,วินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง

ทีมแพทย์ประจำคลินิกอัลตราซาวด์วินิจฉัย

สพ.ญ.วิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์

คุณหมอเบส


ประวัติการทำงาน
- สัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ Internship program รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2556
- สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ปี พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
- สัตวแพทย์ประจำศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีรักษาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
- สัตวแพทย์คลินิกอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลสัตว์จัวโก้รัชดา
เลขใบอนุญาต 01-8724/2555